Jubileumfeest foar Vrouwen van Nu

De Vrouwen van Nu fierden justerjûn har 90 jierrich jubileum mei in feest foar har leden. De jubilearende feriening huldigde fjouwer froulju om’t se 50 jier of langer lid wiene.