Jubileum Tjitske en Geert

Mids novimber waarden Tjitske en Geert Spykstra yn it tsjerkje fan Friens yn it sintsje setten. Geert is 12 ½ jier tsjerkerintmaster en Tjitske is al 35 jier as administratrise ferbûn oan de tsjerke fan Reduzum/Idaerd c.a. Mei muzyk fan it trio Bauke van der Woude, Campbell Forbes en John Eskes, waard dit foar harren in fleurige middei.