Jubileum iisklup

It is feest by de iisklup, want sa as jimme lêze kinne bestiet iisklup “Eendracht” dit jier 150 jier. Der komme spesjale jubileumaktiviteiten op 8 en 10 febrewaris. Wat soe it no moai wêze, as Kening winter de iisklup traktearre op in moai iisflierke. We wachtsje noch mar efkes af.