Jubilearjend Vrouwen van Nu traktearret

De 90-jierrige Vrouwen van Nu is har jubileumjier goed út ein set. Chris Kalsbeek fan it Ronald McDonaldhûs koe tegearre mei frijwillichster Afra van der Gulik tidens de jiergearkomste in gift fan € 90 yn ûntfangst nimme.