Ik jou de pinne troch . . . . . .

Ik wie oangenaam ferrast doe’t ik ein augustus de Linepraat yn de brievenbus oantrof. In goedfulde doarpskrante mei leuke en brûkbere nijsgjirrige dingen út de omjouwing. De Linepraat is net de ienige ferrassing, want it brûst hjir yn Friens fan de aktiviteiten en dat hie ik net ferwachte, doe’t wy (myn man Kanter Kamstra en ik, Hester Kamstra-Brouwer) yn jannewaris foar it earst troch Friens rieden op syk nei de Van Sytzamawei 12.
Jim kinne it hiele ferhaal lêze yn de Linepraat.