Jorrit

De grutte freugde
om de lytse dingen
is it lytse geheim
fan it grutte gelok.