Jonges dream

Alle bern hawwe har dreamen. Mar foar guon kaam dy dream fan ‘e moarn efkes út. Marco Zijlstra kaam mei in grutte brânspuit nei de pjutteklas. Alle bern mochten der efkes yn sitte. En der moast ek in brân blust wurde….Foto’s