Jonge Rein IFKS 2017

De Jonge Rein is 4e wurden yn de B-klasse. It ferskil mei de nûmer 3 wie mar 0.1 punt. Promovearje nei de A-klasse is dus krekt net slagge. Dizze IFKS sylde Jan Miedema mei. Hy foel yn by it swurd. Jan, Hinke Richtsje en de bern wienen de hiele wike mei op it folchskip “de Manna”. Ronald van der Meulen hat op Hylpen meisyld. Hy is de 3e man by de grutskoat en komt oan board foar ekstra power by hurde wyn.Takom jier sylt de Jonge Rein opnij yn de B-klasse.