Jitske

Eltsenien mei it hearre
want ien ding is wis,
dat myn lytse suske
presys op har jierdei berne is!