Jim foto’s op Instagram

Hawwe jim in moaie foto makke fan Reduzum, Friens, Idaerd of Eagum? Dan kinne we dizze pleatse op Instagram. Hawwe jim instagram, pleats dyn foto mei #reduzum en tag @reduzumcom as stjoer in DM en wy diele dyn foto! Mar jim kinne de foto’s ek maile of appe nei de redaksje.