Jildert

Wy fine dy ek sa bysûnder
Nei njoggen moanne, ús tredde wûnder
Redmer en Hedzer sa grutsk as in pau
“Kom mar broerke, kom mar gau!”