Jierlikse himmeldei

Hjoed wie de jierlikse himmeldei . Ferskate frijwilligers hawwe mei-elkoar yn harren strjitte as buurt it smoargens opromme.
De skoalbern hiene de freedtemiddei‘s al op ferskate plakken rûnom skoalle al rommel opromme. Sa hâlde we Reduzum netsjes en skjin.