Jierkomste Roto

Sa as jimme wend binne fan Roto, is elk jier yn it foarjier de jiergearkomste. Fanwegen Corona kin dizze no net trochgean. Yn it nijjier sil der sjoen wurde foar in nije datum.
Mochten jo no al wol fragen ha of graach wat kwyt wolle, dan kin dat fia toanielroto@hotmail.com