Jiergearkomste tennisferiening

Woansdei 30 maart hâldt Tennisferiening Stânfries yn de kantine harren jiergearkomste . De gearkomste begjint om 20.00 oere.
De nije tennisbanen kinne dan folop bewundere wurde!