Jiergearkomste ROTO

Tiisdei is der yn kafee bar de Welp de jiergearkomste foar elkenien die op, efter as foar it toaniel fan ROTO genietsje kin.
Oan de lêskommisje, de regisseur, de spilers en ynstekster, de bouploech, de technyk, de smynksters, sponsors, kroechbaas en foaral net te ferjitten alle donateurs hat de tonielferiening in fraach: ‘Hoe is it ôfrûne winterskoft belibbe, wat binne de tips en tops?