Jiergearkomste ROTO

Tongersdei 21 maaie 2015 om 20.00 oere is de jiergearkomste fan tonielferiening ROTO yn kafee Bar de Welp.
Elkenien die op, efter as foar it toaniel genietsje kin…
wol-KOM-me hear!