Jiergearkomste Linepraat

Nei 14 jier redaksjewurk foar de Linepraat makket Geeske Smorenburg no plak foar in oar. Dit en noch oare wichtige punten komme tiisdei 5 maart op de jiergearkomste fan de Linepraat oan de oarder.
Alle leden, de oansletten ferienings en ynstânsjes, binne fan herte wolkom.