Jiergearkomste Linepraat

Sa as jimme sjogge wurdt sels yn it fiere Finlân de Linepraat lêzen. Hooplik is dizze lêzer op tiid werom foar de jiergearkomste op woansdei 7 maart…..
Wat komt der oan de oarder?? Bestjoerswiksel, besoarging Linepraat, hawwe jimme ek punten?? Kom dan del op woansdei 7 maart 2018 om 19.30 oere yn De Trije Doarpenskoalle.