Jiergearkomste Linepraat

Feriening “De Fjouwer Doarpen”, útjouwer fan Linepraat, nûget har leden, oansletten ferienings en ynstânsjes, út foar de jiergearkomste.
Hawwe jimme fragen as ideeën foar de Linepraat, kom dan del op tongersdei 17 maart 2016 om 19.30 oere yn De Trije Doarpenskoalle.