Jiergearkomste Linepraat

Feriening “De Fjouwer Doarpen”, útjouwer fan Linepraat, noeget har leden, oansletten ferienings en ynstânsjes, út foar de jiergearkomste op moandei 16 maart 2015 om 19.30 oere yn De Trije Doarpenskoalle.
De redaksje fan de Linepraat stelt jim oanwêzigens op priis en hearre graach wat der ûnder de minsken libbet, ek mei it each op de ynhâld en opmaak fan ús doarpskrante.