Jiergearkomste linepraat

Alle moannen krije we de linepraat(fergees) yn de bus. Mei in soad nijs en ferhalen. Kommende tiisdei is der foar oansletten ferienings, bedriuwen, tsjerke en skoalle in jiergearkomste.
Mar om’ t der in oanset foar feroarings bepraat wurde, binne de lezers, mar ek dyjinge dy de Linepraat amper lêze, dizze jûn hiel wolkom op 11 maart om 19.30 oere yn skoalle.