Jiergearkomste keatsferiening Jan Reitsma

Tiisdei 29 maart hâldt keatsferiening Jan Reitsma yn de kantine harren jiergearkomste .De gearkomste begint om 19.45.
Nei ôfrin sil keatser Simon Minnesma, fertelle oer de it hieltiten populêrder wurdende keatsspul muorrekeatsen.