Jiergearkomste Doarpsbelang Reduzum

As it giet om wentebou, de takomst fan De Greidhôf as de ferkearsproblematyk oan de Tsienzerbuorren, Doarpsbelang fertsjinwurdigt de belangen fan de ynwenners fan Reduzum.
Oankommende tongersdei om 20.00 kin elk op de jiergearkomste harkje nei de ferskate plannen dêr’t Doarpsbelang mei dwaande is.