Jiergearkomste Doarpsbelang

Der binne plannen foar De Greidhof.
De inisjatyfnimmers wolle op de jiergearkomste fan Doarpsbelang Reduzum harren plannen graach ta ljochtsje.  Fansels hat Doarpsbelang mear nijs. Jim binne wolkom oansteande tongersdei 6 april om 20.00 yn Kafee bar de Welp.