Jiergearkomste Doarpsbelang

Wat binne de lêste ûntwikkelingen rûnom de Greidhof en oare wenningbou yn it doarp. En hoe komt it mei it keunstgersfjild? As miskien binne der saken yn jim omjouwing dy’t omtinken fan doarpsbelang nedich ha.
Kom dan tongersdei 10 april nei de jiergearkomste fan doarpsbelang.