Jierboek 2008

It jierboek 2008 is klear. Hawwe jo in boek besteld, dan kinne jo dit by Piet Elzinga oan de Ds. Boersstrjitte 8 ôfhelje.