Jeugdwurk yn Friens

Al sûnt jierren is der foar de bern fan de basisskoalle it Jeugdwurk. Bern fan 4 oant en mei 12 jier binne wolkom.
De earste kear fan dit seizoen hawwe de bern fan âld bestek en kraaltsjes in wyngong makke. En as der timmert wurd giet it ek wolris mis. Mar it risseltaat kinne jim no by de bern thús bewûnderje.