Jeugd slacht foar bêst op

It wie in sportyf wykein foar de jeugdkeatsers fan keatsferiening Jan Reitsma.
Sneon wie der federaasjekeatsen yn Wergea. Snein wie der yn eigen doarp KNKB skoaljongens. Mar ek by oare ferienings koe de jeugd hjoed KNKB keatsen. It levere wer in soad prizen op.