Jeugd advisearret gemeente Ljouwert

Earste klassers fan Piter Jelles Aldlân rjochten foar it fak “onderzoeken en ontwerpen” in advysburo op. Mei in ûndersyk yn ferantwurd wettergebrûk, koene se yn it stedskantoar oan wethâlder Isabelle Diks advys útbringe. Sietie Tjalma joech advys oer in fleurige wettertonne.