Jeu de Pelote

Jûn makket de jeugd, Melle Fopma, Jesper Tolsma en Johannes Gerben Brinskma har debút op it IFK Jeu de pelote. Tegearre mei Alfred Postma en Pieter Roorda sille se om 19.30 los tsjin Stiens op it Plein yn Easterlittens.