Jelly, in rêdende ingel

Doe’t de tsjerke in skoft sûnder dûmny siet, naam Jelly it pastorale wurk op har skouders. Se docht dit mei in soad nocht en wille. Mar ek de belutsenheid mei har âlde wurk komt hat somtiden goed fan pas. Soks fertsjinnet in skouderklopke.