Jelle, de man fan it iis

Wat ha we moai ride kinnen op de iisbaan. Foar de aktiviteiten wiene der in soad helpende hannen nedich op it iis. Jelle Roorda wie ien fan dy minsken.
Lês fierder