Je ha romers en romers…

De archyfgroep hâldt in simmerstop mar mei fragen kinne jo altyd oankomme. Sa no en dan komme der ek hiel aardige fragen binnen út ûnferwachte hoeke. Okkerdeis fan in Hooghiemster fan Akkrum foar syn genealogysk ûndersyk. En ek dizze fraach fan in man út Den Bosch…