Jarno

De Master Gorterstrjitte hat der in nije bewenner by. It is de lytse Jarno fan Douwe en Jellie Anema.