Jan de buskeman is Master

Op in tapaslike lokaasje, de tsjerke fan Idaerd, studearre Jan Henstra juster ôf as Godstsjinstlearaar 1e graads. Jan makke by syn presintaasje dúdlik dat der hout op it fjoer nedich is.