Jaarvergadering Gymnastiekvereniging Stânfries

Woansdei 24 september is der om 20.00 yn de sportkantine de jiergearkomste fan de gymferiening.
Leden en âlders/fersoargers fan leden binne wolkom om mei tepraten oer deistige saken fan dizze feriening.