Jaarvergadering Dorpsbelang Reduzum

Wat binne de lêste ûntwikkelingen rûnom de Greidhof en oare wenningbou yn it doarp. En komt der wol as net in benzinepomp op Tsienzerbuorren. As miskien binne der saken yn jim omjouwing dy’t omtinken fan doarpsbelang nedich ha.
Kom dan tongersdei 12 april nei de jiergearkomste yn kafee bar de Welp.