Ja, ik wil

Troch de ferhuzerij, rekken de trouplannen fan juf Leonie yn de iiskast. En doe’t dit barren yn april dôchs troch gie, wie ôfreizgjen nei Dalfsen foar har âlde klas gjin opsje. Dêrom kamen breid en brêgeman hjoed nei de TDS.