Ivich ûnderweis

Der wurdt troch de bern al wiken lang oefene op it skoalplein. Dekor, klean en dûnskes, alles is klear. Moarntejûn is it dan safier.
Om 19.00 kinne jim allegear sjen nei de muzikal ‘Ivich ûnderweis’´.
Jim komme dochs ek!