It warbere hert fan Fryslân

It is gewoan hast net te liuwen.
Yn Reduzum, Idaerd en Friens, sa’n ferskaat oan bedriuwen
Foar yn it hús, yn it fjild as op it wetter.
Jo moatte fier reizigje fine jo it better.
Besykje de bedriuwen hjir op it digitale doarpsplein fan Reduzum.com.