It twirret

It is folop hjerst om ús hinne. Troch de hurde wyn lizze der al in soad blêden op de dyk. Mar ek op skoalle kinne je der net oan ûntkomme. Op de ruten binne prachtige hjersttaferielen makke. Allinnich twirret it behoarlik yn guon lokalen.
As je by skoalle delrinne en de ruten goed besjogge, dan waait de wyn dêr fan ferskate kanten.