It Sutelplak op freed iepen

Bûtenskoalse opfang It Sutelplak giet fanôf no ek op freed iepen. Alle skoalbern binne wolkom, ek at se mar 1 middei yn de wike hjir gesellich mei hun freontsjes boartsje, nifelje as lekker “chille” wolle. Der is keus út twa pakketten;
* 49 wiken pakket (ynklusief opfang yn de fakânsjes, 7.30-18.00)
* Allinne skoalwiken pakket (14.00-18.00)
Nijskjirrich?  Nim gerêst kontakt op en kom ris sjen!