It sil dôchs net sa wêze…

Foarich jier op 18 febrewaris registrearre ús teller de 200.000ste besiker. En no liket it der op dat we hjoed wer in mijlpaal ha. De 300.000ste besiker. Mar wa sil dat wêze?