It pronkstik fan Holwerda Sathe

Tûzenen minsken hawwe op peaskemoandei de hûn fan de famylje Hooghiemster bewûndere. Yn it WTC Expo yn Ljouwert wie de tradisjonele hûneshow. Harren stabijhûn Imke Fardou van Holwerda Sathe waard hjir reservekampioen.