It prikboerd

Juster wie der in tige slagge rommelmerk. Mar miskien hawwe jim thús noch wat te lizzen, wat in twadde rûne meikin of binne jimme op syk nei in spesjaal iets. Set dit dan op it prikboerd. Of stiet der guod op prikboerd dat nei de rommelmerk brocht is. Mail dit nei redactie@reduzum.com, dan kinne we de boel opskjinje.