It prikboerd

Hawwe jo in tal winterbannen oer, as binne je op syk nei in gitaar. En wa wit hawwe jim sels noch guod dêr’t in oar grif bliid mei is.
Sneup dan ris op ús prikboerd. Faaks fine je dat wat je sykje, tichter by hûs dan je tinke.