It paad werom

Der wie wer fan alles te dwaan en te sjen op dizze earste merkejûn. It tema fan de merke “it paad werom” wie hjir goed te sjen. In grut tal âlde ferfiermiddels stie oan de Headstrjitte te pronk. Muzyk en strjitteacts koene dizze jûn ek net ûntbrekke. Foto’s