It moat der mar jong yn

Je binne soan fan in glêzewasker, of je binne it net. Leon Langeberg wol syn heit graach helpe. As heit Anton dan thús de rúten himmelt, stiet Leon fuort klear om de ûnderkant fan de rúten te dwaan.