It moat der mar jong yn

Hurdriders, spookriders en net stopje foar it reade ljocht… Der binne hiel wat boetes út skreaun foarige wike yn ferkearspark fan it bernedeiferbliuw Bernewrâld! Alle bern wiene hjir hiel grutsk mei.
As se mei in tsiental jierren sels it riidbewiis hawwe, sille se minder grutsk wêze as dit soart ‘streekjes’ beleant wurd troch de plysje.