It lêste skoalreiske

Groep 3 hat juster op skoallereiske west nei Duinenzathe yn Appelskea. In bytsje let dit jier, mar sa koe Silke ek moai mei. Hjir en dêr al wat wiete klean… mar it wie in machtige dei!